Nybyn i Överkalix socken, hemmanen och befolkningen 1595-1701

Nybyn i den geometriska jordeboken från 1647

För att få en bild av Nybyn under 1600-talet kan man utgå från kartan från 1647, Nybyn bestod då av 6 hemman alla på den östra sidan av Kalix älv, av dessa är nr 1-4 samlade i bykärnan, nr 5 ligger strax utanför den inhägnad som omgav bykärnan i syd sydöstlig riktning slutligen ligger nr 6 längre från bykärnan, dock innanför inhägnaden som omsluter även odlad mark, i sydlig riktning på ungefär samma avstånd från älven som bykärnan. Bland hemmanen inom bykärnan är nr 1 längst i norr och närmast älven, nr 2 är syd om nr 1 men obetydligt längre från älven, hemman nr 3 är närmast öst om nr 2 medan nr 4 ligger syd sydöst om nr 3. För att lättare kunna följa hemmanens ägare, vars namn jag normaliserat, får nr 3 och nr 4 på kartan byta nummer!

En korrigerad jordebok för Nybyn 1647 blir således:

1 Olof Henriksson                      32 skälland       = 1/2 M

2 Olof Larsson                              11 skälland       =11/64 M

3 Lars Kristoffersson                 16 skälland       =1/4 M

4 Hustru Gertrud                        4 skälland         = 1/16 M

5 Lars Olofsson                            16 skälland       =1/4 M

6 Hustru Margareta                   4 skälland         = 1/16 M

 

För Nybyn 6 står här hustru Margareta, men i mantalslängden för detta år står hustru Elin som troligen var hennes moder. 1652-05-09 gav Hustru Marit i Nybyn 1 daler när hennes salig moder begrovs Kr (LIA:1 bild 23). Detta år ersätter hustru Marit hustru Elin även i mantalslängden.

Nybyn i jordeboken från 1701      

Hemmanen får ju sin fasta numrering först i slutet på 1600-talet och är etablerat i jordeboken år 1701, i denna finns dock några egenheter som måste påtalas den första är att hemmanen numreras som om de tillhörde Rödupp, den andra är att Mårten Axelssons hemman på 1/8 M betraktas som del av Nils Perssons hemman på ¼, Det sammanslagna mantalet för nr 3 + nr 4 anges till 3/8 delar.

En korrigerad jordebok för Nybyn 1701 blir således:

1 Jöns Ivarsson                            1/3 M

2 Olof Nilsson                              1/3 M

3 Nils Persson                              1/4 M

4 Mårten Axelsson                    1/8 M

5 Lars Nilsson                               1/3 M

 

Nybyn 1 är något mindre än 1647, Nybyn 2 är dubbelt så stort år 1701, Nybyn 3 är av oförändrad storlek, Nybyn 4 är dubbelt så stort som 1647, Nybyn 5 är något större medan Nybyn 6 saknas, trologen uppköpt av Nybyn 2.

 

Vi följer de enskilda hemmanen med hjälp av mantalslängder 1642 – 1701. Mellan 1595 och 1630 i jordeböcker från Västerbottens landskapshandlingar.  Även roterings och utskriftslängder från 1621 till 1644 har studerats

Hemman och innehavare 1595-1701

Nybyn 1

Olof Henriksson, innehar detta hemman 1595-1646, utom 1628-1639 då sonen Lars Olofsson står som ägare och 1650 då hustru Anna står som ägare i mantalslängden. Han begravdes 1650-12-15 då mågen och styvsonen Olof Anundsson i Nybyn gav testamente efter sal. Olof Hindersson, 4 daler. Kr(LIA:1 bild 20).

Olof Anundsson var troligen den styvson till Olof Hindersson som år 1640 gav 8 öre till kyrkan Kr(LIA:1 bild 8). Han bör vara son till Olof Henrikssons sista hustru Anna som kommit till Nybyn som änka efter en Anund. Möjligen sker Annas giftermål med Olof Henriksson 1640, men för Nybyn 1 i mantalslängderna har hustru markerats bara år 1644 när Olof Henriksson står som ägare, Olof Henriksson bör vara över 80 år gammal vid sin död och hustru Anna kan ju vara gammal nog för att inte behöva betala mantalspeng (regeln om 63+ infördes formellt 1652 men kan ha tillämpats vid denna tid).

Namnet Anund är ovanligt, i Kalix socknar förekommer det vid denna tid bland bönderna i Vännäs, på Heden, i Övermorjärv och i Töre och möjligen i Stråkanäs. Har kunnat utesluta de tre första byarna men har kvar Töre och Stråkanäs att undersöka men Olof och hans moder Anna behöver ju inte komma från Kalix socknar.

För att förklara hur Olof Anundsson kom till att äga Nybyn 1 som var det största hemmanet i Nybyn vid denna tid måste man ta hans hustru som måste varit en dotter till Olof Henriksson i beräkningen. Men att hon var dotter till Olof Henriksson räcker inte som en förklaring till att inte Olof Henrikssons son Lars Olofsson inte var den som övertog Nybyn 1. Lars Olofsson kompenserades visserligen med Nybyn 5 som var på 1/3 mantal 1653 men Nybyn 1 var på hela 11/24 M 1653. Olof Anundssons hustru måste ha fört med sig jordegendom i boet som Lars Olofsson inte hade arvsanspråk på!

Olof Hindersson var därför troligen gift 3 gånger, första gången med Lars Olofssons mor, andra gången med modern till den dotter som gifte sig med Olof Anundsson och tredje gången med Olof Anundsson mor Anna. Den andra hustrun måste ha fört med sig ärvd jord i Nybyn, min teori är att hon var en syster till Mikael Larsson som hade ägt en ett av de ursprungliga 4 hemmanen i Nybyn men som försvinner ur längderna på 1630-talet, hans bror Nils Andersson var bara synlig i roteringslängden 1623. Att bröderna hade en syster som gifte sig med Olof Hindersson i dennes troligen andra äktenskap ingår i min teori.  Vidare att denna syster var enda arvinge till brodern Mikael Larssons hemman, som var på 1/4 M. Arvsrätten övergår till hennes och Olof Henrikssons dotter när Mikael Larssons syster dör.  Troligen dör båda på 1630-talet.

Då Olof Larsson på Nybyn 2 på något sätt var släkt med Olof Henriksson måste även hans hemman på 1/6 M tas med i beräkningen. Han var troligen gift med en helsyster till Lars Olofsson som får Nybyn 5, Olofs hemman är 1653 hälfter så stort som Lars, vilket det borde vara om hans hustru Brita var arvinge till Olof Henriksson i dennes första giftermål.  Olof Larssons hustrus namn var då Brita Olofsdotter.

Från Olof Henriksson ärver sonen Lars Olofsson Nybyn 5 på 1/3 M, dottern Brita Olofsdotter gift med Olof Larsson ärver Nybyn 2 på 1/6 M och N. Olofsdotter ärver från fadern 1/6 M och 1/4 M från sin moder N. Larsdotter som varit Olof Henrikssons andra hustru.  1/6 + 1/4 = 5/12 vilket är bara 1/24 mindre än de 11/24 som Nybyn 1 är på 1653. När Olof Anundsson gav 4 daler i testamente efter Olof Hindersson 1650-12-15 så var det nog dottern till Olof Henriksson som stod för pengarna. Olof Anundsson var ju hustruns förmyndare och därför den som noterades som givare i kyrkoräkenskaperna.

Olof Anundsson står för Nybyn från 1647 till 1688, 1690 har sonen Olof Olofsson tagit över, Olof Anundsson begravdes 1696-05-24, 75 år, alltså född omkring 1621 enligt dödnotisen D(C:1 bild 33). Paret verkar även haft en son Anund Olofsson som nämns i kyrkoräkenskaperna som ”resterande” på sin vigselpeng (LIA:1 bild 160 v) och på ett testamente efter sin hustru Kr(LIA:1 bild 160 v) men dateringen av händelserna är oklar.

Efter första hustruns död 1676 gifte Olof Anundsson om sig 1677-05-06 ” detta datum vigdes Olof Anundsson i Nybyn” som noterats i kyrkoräkenskaperna (LIA:1 bild 156). Hustruns namn noterades inte men hon hette Sara Josefsdotter och gifte om sig 1698-08-28 med U. Nils Larsson som då var nybliven änkling, se Nybyn 2 nedan. I Hfl 1697 finns även brodern Jöns och systern Anna till Olof Olsson, om de var hel- eller halvsyskon till Olof vet jag inte, vidare fanns farbrodern Lars (Anundsson?) i längden.

Olof Olofsson står som innehavare av Nybyn 1 1690-1697. Han dör redan 1697 genom drunkning och begravdes 1697-07-11, 31 år gammal, alltså född 1666. Modern måste varit Olof Anundssons första hustru som borde varit under 50 år då, alltså född efter 1616 vilket pekar på att hennes moder var Olof Henrikssons andra hustru och inte den första som ju hade fött sonen Lars Olofsson redan år 1587.

Olof Olofsson gifte sig med Margareta Eriksdotter från Heden enligt vigselnotisen daterad 1690-09-21 (C:1 bild 24),

Margareta Eriksdotter står för Nybyn 1 1698 – 1699, hon säljer troligen hemmanet år 1700.

Jöns Ivarsson står för Nybyn 1 åren 1701-1709, han begravdes 1710-01-30, levat i 48 år, alltså född 1662 enligt dödnotisen (C:2 folio103). Han föddes i Narken som son till Ivar Mattsson och sonson till Mats Mattsson även kallad Matts finne.  Han hade varit nybyggare i lappmarken och först gift med Elin född omkring 1630. Elin dör troligen året innan Jöns  vigdes 1694-04-18 med Margareta Jakobsdotter från Svartbyn och sades då vara från Ängesån V(C:1 bild 25), hon begravdes 1738-05-07, ”änkan hustru Margita Jacobsdotter, levat i 67 år”, alltså född 1671 enligt dödnotisen (C:2 folio 112).

Nybyn 1 som i början på 1600-talet var Olof Henrikssons stamhemman hade nu definitivt gått ur hans släkt, men släkten levde vidare på andra hemman i Nybyn, se nedan.

Olof Hederyd berättar i sin bok om Överkalix del 1 sidorna 149-152 under rubriken ”Ett bröllop, en ring, en kyrka i brand - en rättegångsthriller” om hur Olof Anundsson år 1690 kom i klammer med rättvisan genom att fara ut med beskyllningar som han inte kunde bevisa och även for ut med okvädningsord mot prästerna i socknen.

Nybyn 2

Lars Mikaelsson innehade detta hemman åren 1595-1621 med undantag för år 1619 då sonen Mikael stod som ägare.  Hemmanet är ett av de fyra hemmanen i bykärnan.  Den Lars Mikaelsson som fanns i längderna 1539 och 1543 var möjligen hans farfar och den Mikel Larsson som finns i Nybyn 1571 var troligen hans far. Olof Mikelsson som 1543 har identiskt lika stora jordtal som Lars Mikelsson d.ä. var troligen en bror till denne. Olof Mikelsson lever 1571 och finns bland de som betalar Älvsborgs lösen detta år. Under Lars Mikaelsons tid minskar hemmanets storlek från 1/2 M till 1/4 M. Möjligen förvärvar Olof Henriksson på Nybyn 1 dessa 1/4 M i samband med sitt giftermål med en dotter till Lars Mikaelsson.

Mikael Larsson övertog hemmanet 1623 och stod för hemmanet till 1630, troligen längre, dock inte år 1642 då han saknas i mantalslängden. Hans bror Nils Larsson som endast finns i en roteringslängd 1623 var troligen död utan bröstarvingar när Mikael Larsson avlider, även han utan bröstarvingar någon gång under perioden 1631-1641. Även systern dör troligen under denna period och lämnar den dotter som hon hade med Olof Henriksson som enda bröstarvinge. Hemmanet övergår därmed till Olof Henrikson som då var dotterns förmyndare. Se vidare under Nybyn 1 ovan.

I samband med att Olof Henriksson redan under sin livstid fördelar sina tillgångar på sina arvingar uppstår ett hemman som intar Mikael Larssons hemmans plats i längderna, detta hemman var på 1/6 M år 1653 och kallas Nybyn 2 när den fasta numreringen införds i slutet på 1600-talet.

Olof Larsson innehar detta hemman i mantalslängderna 1642-1658 med undantag för 1653 då hans hustru Brita står för hemmanet. Tidigare har Olof Larsson som var en knekt som avancerat till rustmästare troligen bott hos Olof Henriksson på Nybyn 1. Han finns med i kvarntullängden 1602 då som första namn, som andra namn står Olof Henriksson son betalar dubbelt så mycket. I en längd över jordemantal 1617 har dessa samma positioner och bokförs båda för 1/4 M. I tiondelängden 1629 står Olof Larsson som andra namn efter Lars Olofsson som betalar betydligt mer i tionde. Lars Olofsson var sonen till Olof Henriksson, se Nybyn 1 ovan och Nybyn 5 nedan.  Att Olof Larsson står så sparsamt i längderna förklaras av att han var militär och troligen saknade eget hemman tills Nybyn 2 blev ”ledigt”.  Att han delade Nybyn 1 lika med Olof Henriksson år 1617 kan vara ett misstag, men han bodde säkert på detta hemman då. Han var troligen gift med en dotter på hemmanet . År 1653 var hans hemman 1/6 M vilket var hälften av Lars Olofssons 1/3 M. Hustrun var troligen var en helsyster till Lars Olofsson. Hustruns namn bör då ha varit Brita Olofsdotter. Den hustru Brita som tar över hemmanet 1659 var däremot den sonhustru som funnits på hemmanet i mantalslängderna 1643-1646 och som kallas knekthustru 1654-1655 sonhustru igen 1657-1658. Olof Larsson är död 1657 då hans hustru i Nybyn gav testamente efter sin man, 1 daler. Kr(LIA:1 bild 49).

 

Lars Olofsson var född 1623 enligt roteringslängden år 1639 och var död 1651-01-19 då fadern Olof Larsson i Nybyn gav testamente efter hans salig son Lars Olofsson, 1 daler 24 öre. Kr(LIA:1 bild 20). Han fanns på Nybyn 2 under några år på 1640-talet men noteras inte de år som Olof Larsson har en sonhustru, att han var knekt följer av att hans änka Brita kallas knekthustru, dock har ingen längd där Lars Olofsson betecknas som knekt påträffats .  I en roteringslängd (RL 1640:550A) finns i en lista över ”Krigsofficerarnas söner och drängar” Olof Larsson, rustmästarens son Lars Olofsson. År 1640 var Olof Larsson alltså fortfarande aktiv ”krigsofficer” och som sådan var hans son undantagen från rotering. Han var alltså ”manshjälp” på Olof Larssons hemman det året. Detta kan förklara att han även saknas i mantalslängden i början på 1640-talet.

 

Hustru Brita, änkan efter Lars Olofsson, innehade Nybyn 2 åren 1659-1665. Hennes son med knekten Lars Olofsson, se ovan, Nils Larsson gifte sig troligen 1662 (Ml 1662, 1663) . Noteringen från år 1659 Kr(LIA:1 bild 60) gällde troligen vigseln av hans namne på Nybyn 5, se nedan. Hustru Brita gifte säkert bort sin son vid så unga år för att undvika att han i likhet med sin far skulle bli utskriven till knekt. Hustru Brita i Nybyn nämns i en lista över soldathustrur i ML 1665.  Hustru Brita var död 1679-05-10 då Unge Nils Larsson i Nybyn gav testamente efter sin sal moder. Kr(LIA:1 bild 122). Trots moderns ansträngningar verkar det som om sonen Nils Larsson var soldat 1677-05-12 på skeppet Rännarbanan men lejde 1679-02-06 en Jakob Mattsson att gå i sitt ställe (Mossberg) men man kan ju hoppas att modern hann se sin son komma hem igen.

U. Nils Larsson innehade Nybyn 2 1667-1701, han var född 1643 och begravdes 1727-06-04 i kyrkan "med fuller likpredikan", kallas då ”gamle tolvmannen, 84 år” D(C:2 folio 108). Han var gift 2 gånger, 1) 1662, se ovan, med Karin som begravdes 1697-12-24 ”U. Nils Larssons hustru Karin, 67 år” D(C:1 1697:66), hon skulle då ha varit född omkring 1630, vilket kan vara överdrivet men hon var säkert äldre än maken, 2) 1698-08-28 med Sara Josefsdotter som var änka efter Olof Anundsson på Nybyn 1, V(C:1 1698:25). Sara begravdes 1738-08-20, i dödnotisen står att hon varit änka i 12 år, gift i 30 samt i 20 år dessförinnan, detta verkar stämma men inte att hon var 96 år som det står i dödnotisen D(C:2 folio 112) utan snarare 87 år vid sin död, hon var 79 år enligt hfl 1730 och kallas där Jacob Blomfelts "farmor".  Hon var dock styvmor till Jakob Blomfelts far Olof Nilsson.

Olof Nilsson övertar Nybyn 2 efter sin far år 1702, han var född omkring 1666 och begravdes 1741-12-13, 75 år enligt dödnotisen (C:2 folio 114), han var gift år 1680 med Karin Jakobsdotter Kr(LIA:1 bild 125). Hon dog 1752-12-26 D(C:2 117) Jacob Blomfelts mor Karin Jacobsdotter. 93 år, vilket kan vara några år för mycket. Sonen Jakob Olsson Blomfelt blev soldat som avancerade till förare, ”kan läsa och skriva”, en förutsättning för att bli kronolänsman som han senare blev.

Nybyn 3

Lars Larsson var innehavare av Nybyn 3 åren 1595-1617 med undantag för år 1613 då sonen Krisoffer Larsson stod som ägare. Nybyn var ett av de fyra hemmanen inom den gamla bykärnan. En tidigare ägare och möjlig far var den Lars Olofsson som finns i de tidigaste längderna 1539 och 1543. Hemmanet var på Lars Larssons tid på 1/3 M och därmed ett av de största i Nybyn.

Kristoffer Larsson var innehavare av detta hemman åren 1618-1630. Under denna tid minskar hemmanet från 1/3 M till 1/4 M. Denna minskning motsvarar 1/12 M, oklart varför? Kristoffer Larsson har två möjligen tre söner; Lars Kristofferson som blir bonde på detta hemman, Olof Kristofersson som skrivs ut som knekt 1656-12-01(utmarsch 1657), Olof var gift 2 gånger, 1:a gången med en hustru som begravdes 1653-10-11 efter att ha drunknat, 2:a gången med Nils Jönssons dotter Malin i Granholmen(Svartbyn), se vidare under Nybyn 3. Den möjlige sonen Anders Kristoffersson i Nybyn är soldat och skänker 1646-05-23  24 öre till kyrkan (vid utmarsch?) Kr(LIA:1), 1651-12-01 gav Anders Kristoffersson i Nybyn när han kom hem, 1 daler Kr(LIA:1 bild 22) och 1653-06-12 gav brudgummen Anders Kristoffersson i Nybyn 1 daler. Kr(LIA:1 bild 29). Hans vidare öde är okänt.

Lars Kristoffersson var innehavare åren 1639-1671. Han dör troligen 1673 och efterlämnar dottern Brita född omkring 1639. Hon var först gift med Erik Mikaelsson på Nybyn 4, se detta hemman nedan.

Nils Persson var innehavare av detta hemman åren 1674-1699. Han kom som måg och gifte sig 1669 med Brita Larsdotter som begravdes 1697-08-22 ”Nils Perssons sal. hustru i Nybyn, Brita, ålder 58 år”.  D(C:1 bild 36). Nils Persson begravdes 1712-12-07, 71 år D(C:2 folio 104). Han var alltså född omkring 1641. Även Nils Persson var bland de gifta bönder som blev utskrivna till knektar i kriget mot Danmark. Han skevs ut 1678-02 men blev utbytt 1679-01-30 då han lejde en Grels Mattsson att gå i hans ställe (Mossberg).

Lars Nilsson som var Nils Perssons son efterträdde honom på hemmanet år 1701. Han begravs 1710-12-18, bara 40 år gammal D(C:2 folio 104).

Nybyn 4

Erik Mikaelsson innehade Nybyn 4 åren 1595-1617. Hemmanet är under hans tid på 1/4 M alla år utom 1617 då det noterades för 1/6 M.

Hustru Marit innehade hemmanet under året 1618, det var då noterat för 1/4 M. Hon var sannolikt änka efter Erik Mikaelsson och mor till sin efterträdare Mikael Eriksson.

Mikael Eriksson innehade hemmet åren 1621-163x, hemmanet var då på 1/4 M. Han dog troligen under 1630-talet och efterträddes av sin änka Gertrud.

Hustru Gertrud innehade hemmanet under åren 163X- 1652, under hennes långa innehav minskar hemmanet från att ha varit 1/4 M till endast 1/12 M, möjligen hade hon tvingats sälja av delar av hemmanet för sin och sina barns försörjning. Hustru Gertrud har en son och en dotter på hemmanet. 1652-08-08 gav Hustru Gertruds barn i Nybyn efter sin Sal. moder till kyrkan, 1 daler Kr(LIA:1 bild 24).

Sonen Erik efterträder modern medan dotterns namn är okänt.

 

 Erik Mikelsson innehade hemmanet åren 1653-1657, han skrevs ut som knekt 1656-12-01 och får troligen gå ut för första gången tidigt år 1657, han var i Malmö 1667-68, död i Kristiansstad 1669-01-21 (Kenneth Mossberg). Han var gift med Brita Larsdotter från Nybyn 3 i hennes första äktenskap och enligt domboksnotis från 1681 testamenterar han hemmanet till henne efter sin död (Bengt-Göran Nilsson). Kärande i målet 1681 var Mårten Axelsson på sin hustru Anna Olofsdotters vägnar.  Hon var dotter till Olof Kristoffersson Nybyn och Malin Nilsdotter, Nils Jönssons i Granholmen(Svartbyn) dotter. 1653-11-19 gav Olof Kristoffersson i Nybyn 1 daler när han blev Nils Jönssons måg och var brudgum Kr(LIA:1 bild 29).

 Då Brita Larsdotter gift om sig 1669 sig med Nils Persson som kom som måg på Nybyn 3 så skulle ju Nybyn 4 ha uppgått i detta hemman, men det verkar som om Anna Olofsdotter kompenseras för sina arvsanspråk på Nybyn 3 med Nybyn 4 som var ett litet hemman på 1/8 M.

Nils Mikaelsson hette nästa innehavare under åren 1658-1662, han kallas Nils finne 1660.  Nils Mikaelsson i Nybyn gav 1 daler till kyrkan när han vigdes 1658. Kr(LIA:1 bild 51). Vad som hände Nils Mikaelsson och hans hustru är okänt. Enligt Leif Boström har de en son Olof Nilsson som dör på Töre 9, Nederkalix 1734-04-17. Enligt dödsnotisen var han född omkring 1652 och föräldrarna var Nils Mickelsson i Nybyn, Överkalix och hans hustru Karin Olofsdotter. Olof Nilsson var soldat och gifte sig 1680-11-07 med Brita Matsdotter på Töre 9.

 

Hustru Malin, alltså Mårten Axelssons svärmoder Malin Nilsdotter var innehavare av Nybyn 4 åren 1665, 1678-1679, 1682-1685. Hon begravdes 1696-02-16 ” Mårten Axelssons svärmoder Malin i Nybyn, levat 73 år D(C:1 bild 32), Hennes och svärsonens anspråk som riktades mot Nils Persson torde ha varit den avlidne maken Olof Kristoffersson anspråk på Nybyn 3 som övergått på dottern Anna Olofsdotter gift med Mårten Axelsson (Notis i dombok från 1681 läst av Bengt-Göran Nilsson, se inlägg Postat torsdagen 30 juli 2009 i Rötter, Anbytarforum, Överkalix)

Mårten Axelsson var innehavare av Nybyn 4 åren 1686-1687, 1690-1696, 1698, 1701.

Han dör troligen år 1708, då sonen Axel ger till kyrkan utan att skäl anges, han omnämns i mantalslängden 1702 då sonen Axel övertagit hemmanet ”fadern gammal korpral 60 år”, han skulle då varit född 1642 vilket är rimligt, då han enligt Kenneth Mossberg troligen blev soldat 1660. 1676-12 blev han 2:e trumslagare, 1678-11 1:e trumslagare, 1683-06-26 befordrad till korpral och 1689-02-07  fick han avsked och erhöll 6 daler 24 öre silvermynt årligen i underhåll vilket han själv kvitterade 1699-02-28 i Luleå. Han var i Jämtland 1676-02-12, i Kalmar 1677-09-01. Han tillhörde Hans Simonssons tropp i Skåne 1678-04-18. Var i Ystad 1679. Erhöll boskapspeng 1679-1680-1681. Hans hustru Anna Olofsdotter, se nedan, kvitterar makens lön för år 1677 i Kalix 1678-04-02.

Hustrun Anna Olofsdotter begrovs 1723-09-28 ”Axel Mårtenssons moder Anna Olofsdotter, 66 år 10 månader” D (C:2 folio 106), född i december 1656 enligt dödnotisen men möjligen var det hon som föddes i mars 1655 då hennes morfar Nils Jönsson i Svartbyn (Granholmen) gav till kyrkan efter att hans dotter haft en svår förlossning (Bengt-Göran Nilsson) se även kyrkans räkenskaper(LIA:1 1655-03-18), fadern Olof Kristoffersson var soldat och lämnade Nybyn i början på 1657 (Bengt-Göran Nilsson), finns i en utskrivningslängd daterad 1656-12-01 i Kalix (Roterings och Utskrivningslängd, flera landskap, 1656-1657:6), om hennes arvsanspråk på Nybyn 3, se ovan.

I jordeboken 1701 betraktas Nybyn 4 som en del av Nybyn 3 (Nils Persson 1/4 M + Mårten Axelsson 1/8 M = 3/8 ). Det är dock ingen tvekan om att Mårten Axelsson, genom hustrun se ovan, fått äganderätten till Nybyn 4 som överlämnas till sonen Axel Mårtensson år 1702.

                            

Nybyn 5

Nybyn 5 låg 1647 enligt den geometriska jordeboken strax utanför bykärnan med dess fyra gårdar . Om hemmanet existerade innan Olof Henrikssons son Lars Olofsson innehade det på 1640-talet är oklart. Det ingår i den komplicerade utskiftningen av Olof Henrikssons jordeinnehav som skedde, troligen redan omkring 1640, då Olof Henriksson ännu levde. Vid utskiftningen var enligt mina antaganden situationen denna:

Olof Henriksson hade under sitt innehav av Nybyn 1 fått detta att växa till 2/3 M. Omkring 1630 är han över 60 år och låter sonen Lars Olofsson som då är några och 40 år ta hand om hemmanet. Efter sin första hustrus, sonen Lars och dotter Britas moder, dött gifter han om sig, före 1630, med Mikael Larssons syster från Nybyn 2, när dessa båda syskon dött, före 1640, står Olof Henrikssons dotter med hans andra hustru som enda arvinge till Nybyn 2. Olof Henriksson står som dotterns förmyndare som ägare till hennes hemman. Han gör då en utskiftning (jordemantal enligt 1653 års mantalslängd)

-          Lars Olofsson får det hemman som blir Nybyn 5 på 1/3 M,

-          Olof Larsson får det hemman som blir Nybyn 2 på 1/6 M, se även ovan under Nybyn 2,

-          Olof Henriksson står för det hemman som blir Nybyn 1 på 11/24 M, vilket  är summan av dottern arv efter modern och hennes kommande arv efter honom själv, se även  ovan under Nybyn 1.

Lars Olofsson, född 1587 (RL 1637, 1639) innehade Nybyn 5 under åren 1640(?)-1652 samt åren 1656-1658, 1657, sjukdom drabbar familjen för 1652-09-19 gav Lars Olofsson i Nybyn, 24 öre till kyrkan när hans son och dräng, kom till hälsan igen och 16 öre 1652-10-04 när dottern blev helbragd Kr(LIA:1 bild 24). Själv hade han varit sjuk 1658 för då gav han 1 daler 8 öre till kyrkan när han bekom sin hälsa igen Kr(LIA:1 bild 50). 1661 är han död för då gavs (oklart av vem) testamente efter salig Lars Olofsson i Nybyn, till ett värde av 5 daler, 26 ½ öre Kr(LIa:1 bild 64).

 

Hustru Karin (Lars Olofssons) står för hemmanet åren 1653-1655, maken var då över 65 år och kanske sjuk, se ovan, hon lever länge som änka för 1676-06-28 gav Store Nils Larsson i Nybyn testamente efter sin sal moder, 6 daler. (Hon begravdes troligen i kyrkan).

 

 Nils Larsson, kallad Store men ibland även Gamle Nils Larsson, innehade Nybyn åren 1659-1696, han begrovs 1712-04-27, ”tolvman och kyrkväktare, 86 år” D(C:2 folio 104), han var alltså född 1626 enligt dödboken, vilket verkar rimligt med en fader född 1587. Gift 1659 om notisen ”Nils Larsson i Nybyn brudgum, 1 daler” Kr(LIA:1 bild 60) gällde honom.

Hustrun Barbro begrovs 1710-05-30 ”Store Nils Larssons hustru 89 år” D(C:2 folio 104), hon skulle enligt dödboken varit född 1621 viket är rimligt men åldern kan vara överdriven i dödboken för människor i hennes ålder.

Lars Nilsson, son till St. Nils Larsson, innehade hemmanet 1697-1700. 1701-. Han var soldat 1679-02 -1683-07-30 då han blev utbytt, han gav 1680-01-11 1 daler till kyrkan ”för att Gud har hjälpt honom ifrån fiendeland” Kr(LIA:1 bild 124). Liksom fadern blev han tolvman och kyrkvärd. Lars Nilsson begravdes 1743-02-06 och sades då varit 92 år. Alltså född 1651 vilket verkar orimligt med tanke på föräldrarnas giftermål år 1659. Han gifte sig 1676 då fadern Nils Larsson gav brudgumspeng för sonen.

Kerstin Olofsdotter hette hustrun till Lars Nilsson. Hon var född på Heden . Född 1653 enligt dödnotisen D(C:2 folio 106), tolvman Lars Nilssons hustru, 70 år, begrovs i kyrkan 1723-01-27.

Nybyn 6

Nybyn 6 var ett litet hemma som verkar både tillkommit och försvunnit på 1600-talet. Det kan ha varit avsett som ett ”knekthemman” avsett för en ”landsknekt” .   Under Gustaf II Adolfs tid hade man för avsikt att ha knektar med hemman på typiskt 1/8 mantal som skulle bilda ett mer permanent knekthåll . Alltså en föregångare till det ständiga knekthållet som infördes med det nya indelningsverket i Västerbotten år 1695. Försöket misslyckas och dessa hemman ärvdes eller såldes som vanliga hemman.

 

Per Eriksson är noterad som ”Landsknekt” i RL 1623:527, troligen var han den förste innehavaren till Nybyn 6. En Per ”finne” finns i RL 1640:550A, dock utan notering om ”knekt”.  Efterträdaren på hemmanet var hustru Elin, troligen Pers hustru. Hon kallas änka år 1642, så Per Eriksson var då död.

Hustru Elin Står för Nybyn 6 åren 1628-1649, 1651, hemmanet minskar från 1/8 M till 1/16 M under hennes innehav, hon är troligen mor till efterträdaren hustru Marit, och änka efter företrädaren.  Elin har 2 döttrar i ML 1651, 1652-05-09 Hustru Marit i Nybyn när hennes salig moder begrovs, 1 daler. Kr(LIA:1 bild 23). Mycket pengar för den troligen fattiga hustru Marit!

Hustru Marita står för hemmanet 1650, 1651, hon är troligen den hustru Margareta som finns i den geometriska jordeboken år 1647, hustru Marit har en dotter 1652, skall troligen vara en syster, troligen är hon änka och gifter sig 1652-10-24 med knekten Tomas Knutsson, se nedan.

Tomas Knutsson står för Nybyn 6 åren 1653-1656, han är knekt och har en knekthustru och en piga på hemmanet som på hans tid åter är på 1/8 M. 1652-10-24 är Tomas Knutsson i Nybyn, brudgum, och ger kyrkan 1 daler. Kr (LIA:1 bild 25). Han relation med kyrkan verkar dock inte bra för 1653-04-28 bötade Tomas Knutsson och Olof Kristoffersson till kyrkan 18 daler. Kr(LIA:1 bild 27) och 1653-05-02 bötar Tomas Knutsson i Nybyn för bönedagsbrott, 7 daler. Kr(LIA:1 bild 28). 1653-07-10 gav Tomas Knutsson när hans hustru varit i sjönöd, 1 daler. Kr(LIA:1 bild 29).  1655-05-24 gav Tomas Knutsson i Nybyn när han reste bort till Stralsund, 22 öre . Kr(LIA:1 bild 33).

Hustru Marita står för hemmanet 1657-1665, 1665 har hon son och sonhustru på hemmanet, hon borde varit hustru till och änka efter Tomas Knutsson. Hon bör vara samma som den hustru Margareta som omnämns redan 1647 och som står för hemmanet 1650-1651. Hon verkar ha varit gift med en Anders i ett första gifte dock inte med den Anders Kristoffersson från Nybyn som gifte sig 1653-06-12 Kr(LIA:1 bild 29).

Jakob Andersson står för Nybyn 6 åren 1667-1675, han verkar ju varit hustru Maritas son men kan ju inte varit Tomas Knutssons son, vem var han far Anders?

Nils Andersson står för hemmanet åren 1678-1681, 1679 men inte 1680 har han hustru på gården och det sista året har han bara en gammal på hemmanet. Hemmanet säljs troligen 1681 och troligen till U. Nils Larsson och uppgår i Nybyn 2. Den gamla år 1681 var troligen den Ingeborg som kallas U. Nils Larssons föregångshjon i dödnotisen (C:1 bild 35).

Ingeborg kan ha varit Per Erikssons och hans hustru Elins andra och ogifta dotter som levt på Nybyn 6 under större delen av sitt 75 åriga liv när hon begravdes 1697-04-17.